pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 3 kwietnia 2021
 • wyświetleń: 3445

Chcesz wesprzeć pszczyński szpital? Zobacz, co możesz zrobić

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Wiele osób angażuje się w rozwój pszczyńskiego szpi­tala. Dzięki zawiązaniu współpracy z orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego "Omnibus", zbiera­ne są fun­dusze na spec­jal­isty­czny sprzęt dla placówki. Poprzez "Omnibusa" możemy też przekazać dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie swój 1 procent z podatku.

Możliwości wspar­cia roz­woju szpi­tala: • W ramach corocznego rozliczenia podatkowego zachęcamy do wsparcia szpitala i przekazania 1% podatku na jego rzecz - wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w zez­na­niu podatkowym wpisać:
 • nr KRS: 0000237488
 • pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"
 • cel szczegółowy: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie
 • W ramach pro­gramu "Wspieraj lokalnie" mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pro­gramu do rozlicza­nia PIT - PITax​.pl Łatwe podatki, który zaw­iera listę orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego zare­je­strowanych na tere­nie powiatu pszczyńskiego.


Można wykonać przelew na konto "Omnibusa", wpisu­jąc w tytule "Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie":

 • Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
 • Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
 • konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
 • konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472


Bezustanna pomoc trwaW 2019 roku odbyły się chary­taty­wne imprezy: spek­takl "Bajka na nie­pogodę" oraz kon­cert "Nar­o­dziny Gwiazd". Uru­chomiono zbiórkę inter­ne­tową, umożli­wiono przekazanie darow­izny w formie przelewu, a także 1% podatku na rzecz pszczyńskiej placówki. Łącznie udało się zebrać ok. 60 tys. zł. Pieniądze te przez­nac­zone zostały na zakup sprzętu dla potrzeb najmłod­szych pac­jen­tów - zaku­pi­ono głow­icę ultra­sono­graficzną. Sko­rzys­tali również pac­jenci odd­zi­ału geriatrycznego, którzy sko­rzys­tają z nowego aparatu EKG, kar­diomon­i­tora oraz rejes­tra­tora holtera EKG.

Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy otrzy­mały aparaty EKG, nato­mi­ast Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neu­ro­log­iczny oraz Odd­ział Chorób Wewnętrznych - nowe kar­diomon­i­tory. To wszys­tko udało się zakupić dzięki pieniąd­zom, jakie zostały przekazane przez ludzi dobrej woli, którzy uznali, że chcą i mają możli­wość wspar­cia pszczyńskiej placówki. W tym roku również akcje te są kon­tyn­uowane.

ar / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj